Naissaare sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade

Naissaare sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade

 

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab Naissaare sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest. Aktsiaselts Saarte Liinid (Peeter Oopkaup, peeter@saarteliinid.ee) esitas Keskkonnaametile taotluse vee erikasutusloa saamiseks Viimsi vallas Naissaare sadama rekonstrueerimiseks (katastritunnus 89001:001:0048, asukoht Naissaare, Viimsi vald, Harjumaa). Rekonstrueerimise eesmärk on parandada sadama funktsionaalset võimekust ning seeläbi tagada parem ühendus Naissaarega. Rekonstrueerimise käigus on kavandatud süvendustööd, veekogu põhja pinnase paigaldamine ja veekogusse tahkete ainete uputamine. Konsultatsiooni ja projekteerimisfirma Osaühing Corson poolt on koostatud Naissaare sadama rekonstrueerimise eelprojekt, töö nr 1105. Sadama akvatooriumi, sissesõidukanali ja kompensatsiooniala süvendustööde (I etapp) maht eelprojekti järgi on 38 600 m³, kusjuures välja kaevatav pinnas soovitakse vedada kaadamisalale (üks võimalik kaadamisala on Paljassaare kaadamisala). Eelprojektis on ette nähtud olemasoleva kaiseina ette paigaldada kas raudbetoonist plaadid või süvistatakse terasest sulundsein (uue seina ja vanade kärgkastide vaheline 0,5 m laiune tühimik täidetakse). Lisaks rajatakse uus slipp ja ramp sadamahoonete alla jäävale kaiosale. Akvatooriumi kaitseks on ettenähtud 40 meetri pikkuse lisamuuli rajamine. Lisamuuli sisekülg on kasutatav kaina. Sadama rekonstrueerimise II etapis on ette nähtud lääneosas kolme ujuvkaiga 72 sildumiskohaga sadamaosa sügavusega -3,50 m. II etapi süvendustööde pinnase maht on 25 900 m³, mis on sobiv kaitaguse ala täiteks (täitetööde maht on 22 700 m³).

 

KMH programmiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 13. jaanuar 2014 kuni 27. jaanuar 2014 KMH otsustaja ja järelvalvaja – Keskkonnaameti (Ester Pindmaa, 3848744, ester.pindmaa@keskkonnaamet.ee) kodulehel http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-teated/keskkonnamoju-hindamised ja KMH läbiviija kodulehel http://www.hendrikson.ee(Avalikud dokumendid/Harjumaa/Naissaare sadama veeloa KMH). Programmi kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult või e-posti teel ülaltoodud kontaktide kaudu 27. jaanuarini 2014. Programmi avalik arutelu toimub 04. veebruaril 2014 kell 11.00 Viimsi vallamajas volikogu saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevi, 74001 Harjumaa).

 

 

 

Comments are closed.